Voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst/afspraak
1.1. Op elke overeenkomst tussen Entertainmens en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Entertainmens het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit in overleg met de opdrachtgever.
1.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Entertainmens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Entertainmens worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Entertainmens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
1.4 Entertainmens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Entertainmens kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 2. Wijziging van de overeenkomst /afspraak
2.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.2 Indien de overeenkomst/afspraak door omstandigheden gewijzigd of aangevuld moet worden, moet de opdrachtgever dit 30 dagen voor uitvoering doorgeven aan Entertainmens. Wordt door omstandigheden de overeenkomst/afspraak binnen een termijn van 30 dagen gewijzigd, mogen wij u een factuur doen toesturen met daarin 30% van het afgesproken bedrag.
2.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Entertainmens de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Entertainmens daarbij aangeven in hoeverre een eventuele wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

Artikel 3. Offerte
3.1 Entertainmens is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. Het is geheel aan de opdrachtgever om een offerte op te vragen.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 De opdrachtgever geeft schriftelijk akkoord om verdere stappen te ondernemen.

Artikel 4. Factuur
4.1 De factuur zal worden toegestuurd na het nakomen van de overeenkomst. Deze zal binnen 14 dagen voldaan moeten worden. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, sturen wij een ingebrekestelling, waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn krijgt om de factuur alsnog te voldoen. Indien betaling binnen deze redelijke termijn niet is ontvangen dan sturen wij een laatste aanmaning. Is na het versturen van de ingebrekestelling en laatste aanmaning nog niet betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim. Entertainmens is dan gerechtigd de factuur uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.2. Indien Entertainmens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Entertainmens gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5. Kosten
5.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast bedrag wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 (offerte) van dit artikel. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, gelden de artikelen 1. Overeenkomst/afspraak en 2. Wijzigingen van de overeenkomst/afspraak.
5.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag bepalen. Het vaste bedrag, is tenzij anders afgesproken; exclusief BTW en reiskosten.
5.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tevens werken met Waardebepaling Achteraf. Dit is alleen van toepassing wanneer dit in overleg met Entertainmens schriftelijk is vastgelegd.
5.4 Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Entertainmens heeft het recht om hiervoor derden in te schakelen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de volledige betaling door opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 dagen na de geplande optreeddatum. Mocht de betaling dan niet voldaan zijn, sturen wij een ingebrekestelling, waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn krijgt om de factuur alsnog te voldoen. Indien betaling binnen deze redelijke termijn niet is ontvangen dan sturen wij een laatste aanmaning. Is na het versturen van de ingebrekestelling en laatste aanmaning nog niet betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim. Entertainmens is dan gerechtigd de factuur uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.2 Bij annulering stuurt Entertainmens een factuur van 30% van het factuurbedrag.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Annulering/opzegging
7.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst annuleren/opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.
7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Entertainmens naast vergoeding van de reeds gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de kosten met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
7.3 Indien de opdrachtgever de met Entertainmens gesloten overeenkomst minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Entertainmens verschuldigd.
7.4 Bij annulering stuurt Entertainmens een factuur van 30% van het factuurbedrag.
7.5 In de hierboven genoemde gevallen is Entertainmens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Entertainmens schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle door Entertainmens verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Entertainmens worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 Entertainmens  behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.3 Bij een optreden of evenement van Entertainmens is het de opdrachtgever toegestaan foto’s en video’s te maken.

Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Entertainmens.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Entertainmens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst
11.1 Entertainmens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
11.2 Entertainmens heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
11.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Entertainmens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Entertainmens worden verstrekt. Indien er voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Entertainmens zijn verstrekt, heeft Entertainmens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
11.4 Entertainmens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
11.5 Entertainmens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Entertainmens is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Entertainmens kenbaar behoorde te zijn.
11.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Entertainmens de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.